04/07/2020
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 - 20:36

Ξανά κατά του ΝΠΣ Βόλος η Νίκη

Τι αναφέρεται στη νέα αίτηση των «κυανόλευκων» προς την ΕΠΟ

Η παρουσία του νεοσύστατου ΝΠΣ Βόλος στη Γ' Εθνική εξακολουθεί να φέρνει αντιδράσεις στις άλλες ομάδες της πόλης, με τη Νίκη Βόλου να ζητά και πάλι από την ΕΠΟ τα στοιχεία με τα οποία η Ομοσπονδία έδωσε το «οκ» στους «κυανέρυθρους» για να παίξουν στο πρωτάθλημα.

Οι «κυανόλευκοι» δημοσιοποίησαν την Πέμπτη (17/8) την αίτησή τους, τονίζοντας ότι θέλουν να αποτρέψουν τη συμμετοχή του ΝΠΣ Βόλος, αφού τη θεωρούν παράνομη.

Αναλυτικά:

«Βόλος, 17/8/2017 Αρ. πρωτοκόλλου: 211

ΑΙΤΗΣΗ

Του Ερασιτεχνικού Γυμναστικού Συλλόγου με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ”, που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Βόλου, επί της οδού Μαιάνδρου, αριθμ. 14, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), που εδρεύει στην Αθήνα, πάρκο Γουδί (πλησίον θεάτρου Badminton), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Με αίτημα να τεθεί υπόψη:

(α) του Προέδρου της ΕΠΟ, καθηγητή Ιωάννη Δρόσου.

(β) της Νομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής

(γ) της Γραμματείας της ΕΠΟ (εκτελεστικού γραμματέα κλπ)

(δ) του Οργάνου Αδειοδότησης Ομάδων

Κοινοποίηση:

(α) Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15180, Τ.Θ. 15106)

(β) FIFA (της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εποπτεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας), ήτοι υπόψη των: 1) Herbert Hubei (προέδρου) - δικηγόρου, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αυστριακής Π.Ο. και μέλους της νομικής επιτροπής της UEFA, 2) Ivan Vella (μέλους) - Αθλητικού Διευθυντή της Μάλτας, Διευθυντή Εθνικών Ομάδων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Μάλτας και UEFA Venue Director και 3) Eduardo Dervish (μέλους) - Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Επικεφαλής της Επιτροπής Αδειοδότησης της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

(γ) Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

1. Στην από 11 Αυγούστου 2017 αίτησή μας σας γνωρίσαμε τα ακόλουθα:

“Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η εγγραφή ποδοσφαιρικού σωματείου σε τοπική Ε.Π.Σ. γίνεται κατόπιν αιτήσεως, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ της παρ. 2 του άρθρου 12 αυτού, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της οικείας Ε.Π.Σ.

Περαιτέρω, η αίτηση του ενδιαφερόμενου αυτού σωματείου, σύμφωνα με το αυτό άρθρο 12 παρ 2 του Κανονισμού, υποβάλλεται, με τα ανωτέρω έγγραφα δικαιολογητικά, στην Ε.Π.Ο., η εκτελεστική επιτροπή της οποίας, ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των εγγράφων στοιχείων από τη Νομική της Επιτροπή, αποφασίζει, με αιτιολογημένη απόφασή, για την εγγραφή του σωματείου στο μητρώο και δίδει, σε περίπτωση θετικής απόφασής, το νέο αριθμό, με τον οποίο εγγράφεται το νέο αυτό σωματείο στο μητρώο της Ε.Π.Ο.... Περαιτέρω, η δημοσιοποίηση της προκήρυξης των αγώνων του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017 - 2018 από την Ε.Π.Ο., στην οποία, επαναλαμβάνουμε, ανήκει η ευθύνη επιλογής, άσκηση δηλαδή ελέγχου νομιμότητας, των σωματείων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα αυτό, καθώς και η ευθύνη της διεξαγωγής του, μας επιβάλλει να σας γνωστοποιήσουμε το προδήλως παράνομο της διαδικασίας ένταξης, την οποία επιλέγει το νέο Σωματείου «Βόλος Ν.Π.Σ.», για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (βλ. για όλα αυτά την από 3 Αυγούστου 2017 εξώδικη δήλωση - γνωστοποίηση του Σωματείου μας προς την Ε.Π.Ο.).... “

Επίσης, με την αίτηση αυτή, ζητήσαμε “να μας χορηγηθούν, με δικές μας δαπάνες, αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων που αφορούν - αναφέρονται στο νέο ποδοσφαιρικό Σωματείο με την επωνυμία “Βόλος Νέο Ποδοσφαιρικό Σωματείο”. Ήτοι:

- Την αίτηση εγγραφής του νέου σωματείου Βόλος Ν.Π.Σ., καθώς και τα έγγραφα δικαιολογητικά, με τα οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται αυτή και τα οποία αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ανωτέρω Κανονισμού.

- Τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής μετά την εξέταση της νομιμότητας του αιτήματος και της πληρότητας των εγγράφων δικαιολογητικών αυτού.

- Την αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγγραφής του στα μητρώα της Ε.Π.Ο. και τον αριθμό, με τον οποίο έχει εγγράφει το νέο αυτό Σωματείο Και

- Την αίτηση συμμετοχής του στους αγώνες πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017 -2018.

Τ’ ανωτέρω στοιχεία έχουμε έννομο συμφέρον να τα ζητούμε, διότι συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα αυτό και παρακαλούμε να μας τα χορηγήσετε το βραδύτερον μέχρι τη 16η Αυγούστου”

2. Παρά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, δεν έχουμε λάβει τα ανωτέρω στοιχεία, απολύτως αναγκαία, προκειμένου να ασκήσουμε νομοτύπως, εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και ν’ αποτρέψουμε την παράνομη συμμετοχή του νέου αυτού Σωματείου στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

3. Υπό τα δεδομένα αυτά, ζητούμε, και με την παρούσα, να μας χορηγήσετε άμεσα τα ανωτέρω στοιχεία και επισημαίνουμε, για μια ακόμη φορά, το προδήλως παράνομο των μεθοδεύσεων, τις οποίες έχει επιλέξει το νέο Σωματείο, με την επωνυμία “Βόλος Νέο Ποδοσφαιρικό Σωματείο”, για να ενταχθεί στα Σωματεία που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Μεθοδεύσεις, με τις οποίες κάθε παλαιό ερασιτεχνικό σωματείο, οποτεδήποτε, δύναται, αφού διαγραφεί από την ΕΠΣ που ανήκει και αλλάξει την επωνυμία του, να μεταφέρει την έδρα του σε ΕΠΣ της αρεσκείας του και να εγγράφεται “εν σπουδή” σε αυτή, ως νέο Σωματείο, χωρίς, όμως, προσδιορισμό, αν και επιβάλλεται, της κατηγορίας στην οποία θα συμμετάσχει. Στη συνέχεια, με τη σύμπραξη οργάνων της ΕΠΟ, διατηρεί στοιχεία, όπως τον αριθμό μητρώου, του παλαιού σωματείου και επιδιώκει να συμμετάσχει στην Κατηγορία που συμμετείχε το μη υφιστάμενο πλέον παλαιό σωματείο».

Μοιραστείτε το: